Strony WWW | Pozycjonowanie

Zasady korzystania z Serwisu Internetowego i-Content.com.pl

Wybierając współpracę z i-Content możesz liczyć na pełną transparentność, bo od początku istnienia stawiamy na profesjonalizm, rozwój oraz dbałość o oferowany produkt. Nie jesteśmy agencją interaktywną, a firmą, która każdą usługę wykonuje samodzielnie. Wzorowa współpraca określona jest zasadami, dlatego aby zmaksymalizować efektywność i utrzymać profesjonalizm wymagamy przestrzegania niniejszego regulaminu, a także jego zrozumienia w trakcie zawierania umów. Utrzymujemy wysoki poziom głównie dlatego, że trzymamy się zasad.

§1 Wstęp

Niniejszy dokument  reguluje zasady i sposób korzystania z Serwisu internetowego i-content.com.pl, którego właścicielem jest i-Content Patryk Cebula, Gawłuszowice 24a, 39-307 Gawłuszowice, Nip: 8172159222. Postanowienia zawarte w niniejszych Zasadach nie uchybiają regulaminom odnoszącym się do innych usług lub produktów dostępnych w ofercie i-Content.

  1. Serwis i-content.com.pl umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z informacjami o działalności, markach handlowych i usługach świadczonych przez i-Content, nawiązanie kontaktu z i-Content oraz zapoznanie się z materiałami o charakterze informacyjno-edukacyjnym publikowanymi przez i-Content.

  2. Ramy prawne przetwarzania przez i-Content danych osób fizycznych korzystających z serwisu (Użytkowników) są określone w następujących aktach:

    1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO;

    2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zwana dalej UŚUDE.

§2 Regulamin usług

Regulamin składania zamówienia na stronę internetową (Brief)

1. Warunki ogólne
 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówienia na stronę internetową.
 1.2. Zamówienie na stronę internetową może być składane przez osoby fizyczne i prawne.
 1.3. Składając zamówienie, Klient akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2.Składanie zamówienia
 2.1. Zamówienie na stronę internetową powinno być złożone na piśmie, preferowane jest użycie formularza Briefu dostarczonego przez wykonawcę w zakładce „zamówienie” na stronie internetowej Wykonawcy.
 2.2. Wskazówki zawarte w Briefie nie są jednoznaczne z przyjęciem zlecenia do realizacji. Brief stanowi zaproszenie do nawiązania współpracy i zlecenia usługi.
 2.3. Strony i sklepy internetowe tworzone są wyłącznie na podstawie umowy, którą przesyłamy Klientowi w procesie ustalania/omawiania projektu.
 2.4. Dane, które Klienci podają w formularzu, są przetwarzane w celach związanych z zamówieniem/usługą.

3.Przetwarzanie danych osobowych
 3.1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Warunki wykonania zamówienia
 4.1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia lub rezygnacji z realizacji, jeśli zamówienie nie spełnia standardów lub jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.
 4.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami i specyfikacją określoną w umowie zawartej między stronami oraz do dostarczenia gotowej strony internetowej w terminie uzgodnionym z Klientem.

5. Opłaty i warunki płatności
 5.1. Opłaty za wykonanie strony internetowej ustalane są indywidualnie na podstawie złożonego zamówienia i specyfikacji.
 5.2. Warunki płatności będą określone w umowie zawartej między wykonawcą a Klientem.

6. Postanowienia końcowe
 6.1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Aktualna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej wykonawcy.
 6.2. Wszelkie spory wynikłe z wykonania zamówienia będą rozstrzygane na drodze negocjacji między wykonawcą a Klientem.
 6.3. W przypadku nieuregulowania sporu drogą negocjacji, strony poddają się właściwości sądu powszechnego.
6.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od chwili jego opublikowania na stronie internetowej wykonawcy.

Uwaga: Jeśli klient korzysta z kalkulatora wyceny, po wyliczeniu projektu może nam automatycznie przesłać te informacje. Przesłanie takiego wyliczenia stanowi również Brief i jest jedynie informacją o charakterze projektu, którym klient jest zainteresowany.

Regulamin składania zamówień na pozycjonowanie (Brief)

1. Cel Briefu
 1.1. Brief do pozycjonowania stron internetowych ma na celu ustalenie oczekiwań i wymagań klienta w zakresie usługi pozycjonowania.
 1.2. Brief stanowi jedynie zapytanie o ofertę i nie wiąże się z zakupem usługi. Wypełnienie i przesłanie Briefu nie powoduje powstania umowy między klientem a dostawcą usługi.
 1.3. Przesłanie Briefu nie jest jednoznaczne z przyjęciem zlecenia do realizacji. Stanowi zaproszenie do nawiązania współpracy i zlecenia usługi.

2. Wypełnienie Briefu
 2.1. Klient zobowiązuje się do dokładnego wypełnienia Briefu, dostarczając rzetelne informacje dotyczące swojej witryny internetowej, dotychczasowego pozycjonowania, oczekiwanych fraz kluczowych, narzędzi związanych z witryną oraz innych istotnych danych.
 2.2. W przypadku podania nieprawdziwych lub mylących informacji, dostawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie dostosowanie oferty do potrzeb klienta.
 2.3. Dane, które Klienci podają w formularzu, są przetwarzane w celach związanych z zamówieniem/usługą.

3. Zawarcie umowy
 3.1. Wysłanie Briefu nie stanowi zawarcia umowy między klientem a dostawcą usługi. Umowa jest zawierana dopiero po wzajemnym porozumieniu stron i akceptacji oferty przez klienta.
 3.2. Wszystkie usługi SEO odbywają się na podstawie umowy zawartej między klientem a dostawcą usługi.
 3.3. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi pozycjonowania na podstawie Briefu, jeżeli nie spełnia to warunków technicznych lub narusza obowiązujące przepisy prawne.

4. Ochrona danych osobowych
 4.1. Dostawca usługi zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klienta przekazanych w Briefie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności.
 4.2. Dane osobowe klienta przekazane w Briefie będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usługi pozycjonowania i nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody klienta.

5. Prawa autorskie
 5.1. Dostawca usługi pozostaje właścicielem wszelkich materiałów, które są dostarczane klientowi w ramach odpowiedzi na Brief, takich jak oferty, prezentacje, raporty itp.
 5.2. Klient zobowiązuje się do nieupubliczniania, rozpowszechniania ani wykorzystywania tych materiałów bez zgody dostawcy usługi.

6. Postanowienia końcowe
 6.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Briefu do pozycjonowania stron internetowych.
 6.2. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Briefu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia klienta.
 6.3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z wypełnienia i przesłania Briefu, strony zobowiązują się do podjęcia prób rozwiązania ich drogą negocjacji i porozumienia.
 6.4. Klienci, którzy korzystają z Briefu, aby zamówić wybrany pakiet pozycjonowania, powinni go wypełnić ze szczegółami. Dzięki temu możliwe będzie szybsze przeanalizowanie kondycji strony.

Regulamin usługi „Artykuły sponsorowane”

1. Przedmiot usługi
 1.1 Usługa „Artykuły sponsorowane” polega na stworzeniu artykułów sponsorowanych, które mają na celu promowanie strony lub sklepu internetowego oraz budowanie wizerunku marki.
 1.2. Artykuły sponsorowane są tworzone przez nasz zespół copywriterów i zawierają atrakcyjne nagłówki, interesującą treść oraz linki prowadzące do produktów lub strony firmowej klienta.

2. Długość artykułu i cena
 2.1. Artykuł sponsorowany ma standardową długość wynoszącą 5000 znaków ze spacjami.
 2.2. Cena za jeden artykuł sponsorowany wynosi 350,00 zł brutto.

3. Proces zamówienia
 3.1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego w sekcji „Copywriting” na naszej stronie internetowej.
 3.2. W formularzu klient powinien podać następujące dane:
– adres strony, która jest przedmiotem zlecenia,
– szczegóły lub uwagi dotyczące wybranych rodzajów tekstów, które pozwolą nam określić termin realizacji usługi
– dane do faktury, w tym pełną nazwę firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail firmy,
– informacje dodatkowe, jeśli są istotne dla zamówienia.

4. Termin realizacji usługi
 4.1. Standardowy termin oczekiwania na realizację usługi „Artykuły sponsorowane” wynosi 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 4.2. W przypadku większej ilości artykułów, termin realizacji usługi może się wydłużyć, zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Klientem a nami.
 4.3. Dokładny termin realizacji usługi zostanie ustalony podczas konsultacji pomiędzy naszym zespołem a Klientem, uwzględniając indywidualne wymagania i skomplikowanie zlecenia.

5. Realizacja usługi
 5.1. Po otrzymaniu zamówienia, nasz zespół skontaktuje się z klientem w celu konsultacji i analizy potrzeb związanych z artykułem sponsorowanym.
 5.2. Na podstawie zebranych informacji rozpoczynamy proces tworzenia unikalnego artykułu sponsorowanego, który efektywnie promuje markę klienta i przyciąga uwagę odbiorców.
 5.3. Po zakończeniu procesu redakcji, przedstawiamy klientowi gotowy artykuł sponsorowany do zapoznania się, wprowadzenia ewentualnych poprawek i akceptacji finalnej wersji.
 5.4. Po akceptacji artykułu przez klienta, przekazujemy go w formatach .doc oraz .pdf.

6. Prawa autorskie
 6.1. Po akceptacji i odbiorze usługi, klient staje się właścicielem artykułu sponsorowanego i posiada prawa autorskie do jego wykorzystania.
 6.2. Klient może publikować artykuł sponsorowany na swojej stronie internetowej lub w innych mediach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

7. Warunki płatności
 7.1. Cena za 1 jeden artykuł sponsorowany wynosi 350,00 zł brutto i podlega opłacie przed rozpoczęciem realizacji usługi.
 7.2. Klient otrzymuje fakturę Pro-Forma, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące płatności, w tym numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu środków Klient otrzymuje końcową fakturę VAT.
 7.3. Akceptujemy różne formy płatności, takie jak przelew bankowy, karta płatnicza lub systemy płatności elektronicznych, dostępne w formularzu zamówienia na naszej stronie internetowej.

8. Odpowiedzialność
 8.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści artykułów sponsorowanych po ich odbiorze i opublikowaniu na zewnętrznych portalach lub platformach.
 8.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność treści artykułów sponsorowanych z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z ich wykorzystaniem.

9.Reklamacje i zwroty
 9.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usługi „Artykuły sponsorowane” w przypadku stwierdzenia wad wykonania lub niezgodności z zamówieniem.
 9.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na podany w regulaminie adres e-mail w terminie 7 dni od otrzymania artykułu sponsorowanego.
 9.3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub niezgodności oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zamówienia.
 9.4. Po otrzymaniu reklamacji, zespół ds. obsługi klienta przeprowadzi weryfikację aby podjąć działania mające na celu rozwiązanie reklamacji w możliwie najszybszym terminie.
 9.5. Zwroty środków za usługę „Artykuły sponsorowane” nie są możliwe ze względu na jej niematerialny charakter.
 9.6. Reklamacje dotyczące treści artykułów sponsorowanych, które zostały zaakceptowane przez Klienta, nie będą rozpatrywane.

10. Postanowienia końcowe
 10.1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi „Artykuły sponsorowane” i jest ważny dla obu stron od chwili złożenia zamówienia.
 10.2. W przypadku wystąpienia sporu związanego z usługą, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji.
 10.3. Niniejszy regulamin może być zmieniany lub uzupełniany za zgodą obu stron na piśmie.
 10.4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, obowiązujące są przepisy prawa polskiego.

Regulamin usługi „Wpis na bloga”

1. Przedmiot usługi
 1.1. Usługa „Wpis na bloga” polega na tworzeniu wpisów na bloga, które mają na celu dostarczenie wartościowej treści i promocję strony klienta.
 1.2. Wpisy na bloga są tworzone przez nasz zespół doświadczonych copywriterów i zawierają atrakcyjne nagłówki, interesującą treść oraz informacje dotyczące strony klienta.

2. Długość wpisu i cena
 2.1. Wpis na bloga ma standardową długość wynoszącą 5000 znaków ze spacjami.
 2.2. Cena za jeden wpis na bloga wynosi 250,00 zł brutto.

3.Składanie zamówienia
 3.1. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na naszej stronie internetowej.
 3.2. W formularzu zamówienia klient powinien podać adres strony, dla której ma być stworzony wpis na bloga.
 3.3. Klient może również podać szczegóły lub uwagi dotyczące wpisu, które pomogą nam dostosować treść do jego oczekiwań.
 3.4. Klient zobowiązany jest do podania danych do faktury, takich jak pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail firmy.
 3.5. Składając zamówienie, klient akceptuje niniejszy regulamin.

4. Termin realizacji usługi
 4.1. Standardowy termin realizacji usługi „Wpis na bloga” wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez klienta.

5. Proces realizacji zamówienia wpisu na bloga
 5.1. Konsultacja i analiza potrzeb
 5.2. Przed rozpoczęciem tworzenia wpisu na bloga, przeprowadzamy konsultację z klientem w celu zrozumienia jego potrzeb i celów związanych z treścią wpisu.
 5.3. Analizujemy specyfikę branży klienta, grupę docelową oraz kluczowe przesłania, które klient chce przekazać. Dzięki temu dostosowujemy treści do oczekiwań klienta i zapewniamy skuteczne przyciąganie i angażowanie użytkowników.

6. Tworzenie unikalnych treści
 6.1. Na podstawie zebranych informacji i analizy konkurencji przystępujemy do tworzenia unikalnej treści wpisu na bloga, która będzie idealnie dopasowana do strony klienta.
 6.2. Nasz zespół copywriterów angażuje się w opracowanie treści wpisu, które skutecznie przedstawiają ofertę klienta, wyróżniając się jakością i przyciągając uwagę odwiedzających.

7. Redakcja i optymalizacja treści
 7.1. Po napisaniu treści wpisu na bloga, nasz zespół przeprowadza redakcję i optymalizację tekstu pod kątem SEO, aby zapewnić doskonałą jakość i skuteczność komunikacji.
 7.2. Skupiamy się na klarowności, czytelności i przystępności treści, aby użytkownicy mogli łatwo znaleźć potrzebne informacje i zrozumieć przekaz strony klienta.

8. Opłaty i warunki płatności
 8.1. Cena za usługę „Wpis na bloga” wynosi 250,00 zł brutto i podlega opłacie przed rozpoczęciem realizacji usługi.
 8.2. Klient otrzymuje fakturę Pro-Forma, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące płatności, w tym numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu środków klient otrzymuje końcową fakturę VAT.
 8.3. Akceptujemy różne formy płatności, takie jak przelew bankowy, karta płatnicza lub systemy płatności elektronicznych, dostępne w formularzu zamówienia na naszej stronie internetowej.

9. Odpowiedzialność
 9.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści wpisów na bloga po ich opublikowaniu na zewnętrznych portalach lub platformach.
 9.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność treści wpisów na bloga z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z ich wykorzystaniem.

10. Reklamacje i zwroty
 10.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usługi „Wpis na bloga” w przypadku stwierdzenia wad wykonania lub niezgodności z zamówieniem.
 10.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na podany w regulaminie adres e-mail w terminie 7 dni od otrzymania wpisu na bloga.
 10.3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub niezgodności oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zamówienia.
 10.4. Po otrzymaniu reklamacji, zespół ds. obsługi klienta przeprowadzi weryfikację w celu podjęcia działań mających na celu rozwiązanie reklamacji w możliwie najszybszym terminie.
 10.5. Zwroty środków za usługę „Wpis na bloga” nie są możliwe ze względu na jej niematerialny charakter.
 10.6. Reklamacje dotyczące treści wpisów na bloga, które zostały zaakceptowane przez klienta, nie będą rozpatrywane.

11. Postanowienia końcowe
 11.1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi „Wpis na bloga” i jest ważny dla obu stron od chwili złożenia zamówienia.
 11.2. W przypadku wystąpienia sporu związanego z usługą, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji.
 11.3. Niniejszy regulamin może być zmieniany lub uzupełniany za zgodą obu stron na piśmie.
 11.4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, obowiązują przepisy prawa polskiego.

Regulamin usługi „Opisy kategorii do sklepu”

1. Przedmiot usługi
 1.1. Usługa „Opisy kategorii do sklepu” polega na tworzeniu wartościowych opisów kategorii produktowych, które mają na celu optymalizację SEO oraz prezentację oferty sklepu internetowego klienta.
 1.2. Opisy kategorii są tworzone przez nasz zespół doświadczonych copywriterów i zawierają informacje istotne dla kategorii produktów, wzbogacając szatę graficzną i SEO sklepu.

2. Składanie zamówienia
 2.1. Klient składa zamówienie usługi „Opisy kategorii do sklepu” poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na naszej stronie internetowej.
 2.2. W formularzu zamówienia klient powinien podać adres strony, która jest przedmiotem zlecenia.
 2.3. Klient jest również zobowiązany do podania szczegółów lub uwag dotyczących wybranych pakietów, które pozwolą nam określić termin realizacji usługi.
 2.4. Klient jest zobowiązany do podania danych do faktury, takich jak pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail firmy.
 2.5. Składając zamówienie, klient akceptuje niniejszy regulamin.

3. Termin realizacji usługi
 3.1. Standardowy termin oczekiwania na realizację usługi „Opisy kategorii do sklepu” wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 3.2. Dokładny termin realizacji usługi zostanie ustalony podczas konsultacji pomiędzy naszym zespołem a klientem, uwzględniając indywidualne wymagania i skomplikowanie zlecenia.

4. Opłaty i cena
 4.1. Cena za usługę „Opisy kategorii do sklepu” wynosi 45,00 zł brutto (1 sztuka – 1000 zzs).
 4.2. Opłata za usługę pobierana jest z góry.
 4.3. Klient otrzymuje fakturę Pro-Forma, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące płatności, w tym numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu środków klient otrzymuje końcową fakturę VAT.

5. Proces realizacji zamówienia
 5.1. Po otrzymaniu zamówienia, nasz zespół skontaktuje się z klientem w celu konsultacji i analizy potrzeb związanych z opisami kategorii.
 5.2. Na podstawie zebranych informacji rozpoczynamy proces tworzenia unikalnych opisów kategorii, które efektywnie prezentują asortyment klienta i przyciągają uwagę odwiedzających.
 5.3. Po zakończeniu procesu redakcji, przedstawiamy klientowi gotowe opisy kategorii do zapoznania się, wprowadzenia ewentualnych poprawek i akceptacji finalnej wersji.
 5.4. Po akceptacji opisów przez klienta, przekazujemy je w formatach .doc oraz .pdf.

6. Prawa autorskie
 6.1. Po akceptacji i odbiorze usługi, klient staje się właścicielem opisów kategorii i posiada prawa autorskie do ich wykorzystania.
 6.2. Klient może publikować opisy kategorii na swojej stronie internetowej lub w innych mediach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

7. Odpowiedzialność
 7.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści opisów kategorii po ich odbiorze i wykorzystaniu na zewnętrznych portalach lub platformach.
 7.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność treści opisów kategorii z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z ich wykorzystaniem.

8. Reklamacje i zwroty
 8.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usługi „Opisy kategorii do sklepu” w przypadku stwierdzenia wad wykonania lub niezgodności z zamówieniem.
 8.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na podany w regulaminie adres e-mail w terminie 7 dni od otrzymania opisów kategorii.
 8.3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub niezgodności oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zamówienia.
 8.4. Po otrzymaniu reklamacji, zespół ds. obsługi klienta przeprowadzi weryfikację w celu podjęcia działań mających na celu rozwiązanie reklamacji w możliwie najszybszym terminie.
 8.5. Zwroty środków za usługę „Opisy kategorii do sklepu” nie są możliwe ze względu na jej niematerialny charakter.
 8.6. Reklamacje dotyczące treści opisów kategorii, które zostały zaakceptowane przez klienta, nie będą rozpatrywane.

9. Postanowienia końcowe
 9.1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi „Opisy kategorii do sklepu” i jest ważny dla obu stron od chwili złożenia zamówienia.
 9.2. W przypadku wystąpienia sporu związanego z usługą, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji.
 9.3. Niniejszy regulamin może być zmieniany lub uzupełniany za zgodą obu stron na piśmie.
 9.4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, obowiązujące są przepisy prawa polskiego.

Regulamin usługi „Opisy produktów”

1. Przedmiot usługi
 1.1. Usługa „Opisy produktów” polega na tworzeniu unikalnych i optymalizowanych opisów produktów zgodnie z zamówieniem klienta.
 1.2. Opisy produktów są tworzone przez nasz zespół doświadczonych copywriterów i mają na celu przekazanie istotnych informacji o produktach, ich cechach, korzyściach oraz budowanie przekonującej prezentacji oferty klienta.

2. Składanie zamówienia
 2.1. Klient składa zamówienie usługi „Opisy produktów” poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na naszej stronie internetowej.
 2.2. W formularzu zamówienia klient powinien podać adres strony, która jest przedmiotem zlecenia.
 2.3. Klient jest również zobowiązany do podania szczegółów lub uwag dotyczących wybranych pakietów, które pozwolą nam określić termin realizacji usługi.
 2.4. Klient jest zobowiązany do podania danych do faktury, takich jak pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail firmy.
 2.5. Składając zamówienie, klient akceptuje niniejszy regulamin.

3. Termin realizacji usługi
 3.1. Standardowy termin oczekiwania na realizację usługi „Opisy produktów” wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 3.2. Dokładny termin realizacji usługi zostanie ustalony podczas konsultacji pomiędzy naszym zespołem a klientem, uwzględniając indywidualne wymagania i skomplikowanie zlecenia.

4. Opłaty i cena
 4.1. Cena za usługę „Opisy produktów” wynosi 45,00 zł brutto (1 sztuka – 1000 zzs)..
 4.2. Opłata za usługę pobierana jest z góry.
 4.3. Klient otrzymuje fakturę Pro-Forma, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące płatności, w tym numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu środków klient otrzymuje końcową fakturę VAT.

5. Proces realizacji zamówienia
 5.1. Po otrzymaniu zamówienia, nasz zespół skontaktuje się z klientem w celu konsultacji i analizy potrzeb związanych z opisami produktów.
 5.2. Na podstawie zebranych informacji rozpoczynamy proces tworzenia unikalnych opisów produktów, które efektywnie prezentują ofertę klienta i przyciągają uwagę odwiedzających.
 5.3. Po zakończeniu procesu redakcji, przedstawiamy klientowi gotowe opisy produktów do zapoznania się, wprowadzenia ewentualnych poprawek i akceptacji finalnej wersji.
 5.4. Po akceptacji opisów przez klienta, przekazujemy je w formatach .doc oraz .pdf.

6. Prawa autorskie
 6.1. Po akceptacji i odbiorze usługi, klient staje się właścicielem opisów produktów i posiada prawa autorskie do ich wykorzystania.
 6.2. Klient może publikować opisy produktów na swojej stronie internetowej lub w innych mediach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

7. Odpowiedzialność
 7.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści opisów produktów po ich odbiorze i wykorzystaniu na zewnętrznych portalach lub platformach.
 7.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność treści opisów produktów z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z ich wykorzystaniem.

8. Reklamacje i zwroty
 8.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usługi „Opisy produktów” w przypadku stwierdzenia wad wykonania lub niezgodności z zamówieniem.
 8.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na podany w regulaminie adres e-mail w terminie 7 dni od otrzymania opisów produktów.
 8.3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub niezgodności oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zamówienia.
 8.4. Po otrzymaniu reklamacji, zespół ds. obsługi klienta przeprowadzi weryfikację w celu podjęcia działań mających na celu rozwiązanie reklamacji w możliwie najszybszym terminie.
 8.5. Zwroty środków za usługę „Opisy produktów” nie są możliwe ze względu na jej niematerialny charakter.
 8.6. Reklamacje dotyczące treści opisów produktów, które zostały zaakceptowane przez klienta, nie będą rozpatrywane.

9. Postanowienia końcowe
 9.1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi „Opisy produktów” i jest ważny dla obu stron od chwili złożenia zamówienia.
 9.2. W przypadku wystąpienia sporu związanego z usługą, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji.
 9.3. Niniejszy regulamin może być zmieniany lub uzupełniany za zgodą obu stron na piśmie.
 9.4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, obowiązujące są przepisy prawa polskiego.

Regulamin usługi „Treści na stronę internetową”

1. Przedmiot usługi
 1.1. Usługa „Treści na stronę internetową” polega na tworzeniu wartościowych treści, zoptymalizowanych pod kątem SEO, które mają na celu poprawę widoczności strony internetowej klienta oraz przyciągnięcie i angażowanie użytkowników.
 1.2. Treści na stronę internetową są tworzone przez nasz zespół doświadczonych copywriterów i uwzględniają unikalne cechy strony oraz oczekiwania klienta.

2. Składanie zamówienia
 2.1. Klient składa zamówienie usługi „Treści na stronę internetową” poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na naszej stronie internetowej.
 2.2. W formularzu zamówienia klient powinien podać adres strony, dla której zamawia treści.
 2.3. Klient jest również zobowiązany do podania szczegółów lub uwag dotyczących zlecenia, które pomogą nam dostosować treści do indywidualnych potrzeb klienta.
 2.4. Klient zobowiązany jest do podania danych do faktury, takich jak pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail firmy.
 2.5. Składając zamówienie, klient akceptuje niniejszy regulamin.

3. Termin realizacji usługi
 3.1. Standardowy termin oczekiwania na realizację usługi „Treści na stronę internetową” wynosi od 3 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 3.2. Dokładny termin realizacji usługi zostanie ustalony podczas konsultacji pomiędzy naszym zespołem a klientem, uwzględniając indywidualne wymagania i skomplikowanie zlecenia.

4. Opłaty i cena
 4.1.Cena za usługę „Treści na stronę internetową” wynosi 420,00 zł brutto
 4.2.Długość tekstu wynosi minimum 6000 zzzs.
 4.2. Opłata za usługę pobierana jest z góry.
 4.3. Klient otrzymuje fakturę Pro-Forma, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące płatności, w tym numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu środków klient otrzymuje końcową fakturę VAT.

5. Proces realizacji zamówienia
 5.1. Po otrzymaniu zamówienia, nasz zespół skontaktuje się z klientem w celu konsultacji i analizy potrzeb związanych z treściami na stronę internetową.
 5.2. Na podstawie zebranych informacji rozpoczynamy proces tworzenia unikalnych treści, które efektywnie prezentują ofertę klienta i przyciągają uwagę odwiedzających.
 5.3. Po zakończeniu procesu redakcji, przedstawiamy klientowi gotowe treści do zapoznania się, wprowadzenia ewentualnych poprawek i akceptacji finalnej wersji.
 5.4. Po akceptacji treści przez klienta, przekazujemy je w formatach .doc oraz .pdf.

6. Prawa autorskie
 6.1. Po akceptacji i odbiorze usługi, klient staje się właścicielem treści i posiada prawa autorskie do ich wykorzystania.
 6.2. Klient może publikować treści na swojej stronie internetowej lub w innych mediach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

7. Odpowiedzialność
 7.1. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści po ich odbiorze i wykorzystaniu na zewnętrznych portalach lub platformach.
 7.2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność treści z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z ich wykorzystaniem.

8. Reklamacje i zwroty
 8.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usługi „Treści na stronę internetową” w przypadku stwierdzenia wad wykonania lub niezgodności z zamówieniem.
 8.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na podany w regulaminie adres e-mail w terminie 7 dni od otrzymania treści.
 8.3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub niezgodności oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zamówienia.
 8.4. Po otrzymaniu reklamacji, zespół ds. obsługi klienta przeprowadzi weryfikację w celu podjęcia działań mających na celu rozwiązanie reklamacji w możliwie najszybszym terminie.
 8.5. Zwroty środków za usługę „Treści na stronę internetową” nie są możliwe ze względu na jej niematerialny charakter.
 8.6. Reklamacje dotyczące treści, które zostały zaakceptowane przez klienta, nie będą rozpatrywane.

9. Postanowienia końcowe
 9.1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi „Treści na stronę internetową” i jest ważny dla obu stron od chwili złożenia zamówienia.
 9.2. W przypadku wystąpienia sporu związanego z usługą, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji.
 9.3. Niniejszy regulamin może być zmieniany lub uzupełniany za zgodą obu stron na piśmie.
 9.4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, obowiązujące są przepisy prawa polskiego.

Regulamin usługi „Pakiety linkowania SEO”

1. Przedmiot usługi
 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi „Pakiety Linkowania SEO” (dalej nazywanej „Usługą”) przez Wykonawcę na rzecz Klienta.
 1.2. Usługa polega na dostarczeniu wysokiej jakości linków o określonym Domain Rating (DR), które mają na celu zwiększenie widoczności strony internetowej Klienta w wynikach wyszukiwarek.

2. Zamówienie i proces realizacji
 2.1. Zamówienie na Usługę należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej w zakładce „zamówienie”.
 2.2. W formularzu zamówienia Klient jest zobowiązany do podania następujących danych:
– adres strony, dla której zamawia wybrany Pakiet Linkowania SEO,
– wybrany pakiet, liczba linków oraz cena za Pakiet,
– słowa kluczowe, na które Klient chce się pozycjonować,
– dane kontaktowe i do faktury, w tym nazwa firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres, NIP, numer telefonu oraz adres e-mail firmy.
 2.3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma jego potwierdzenie na podany adres e-mail.

3. Termin realizacji usługi
 3.1. Standardowy termin oczekiwania na rozpoczęcie realizacji usługi „Pakiety Linkowania SEO” wynosi 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 3.2. Czas trwania usługi zależy od wybranego pakietu:
– pakiety do 25 linków mają standardowy termin realizacji wynoszący 5 dni,
– pakiety do 50 linków mają standardowy termin realizacji wynoszący 10 dni,
– pakiety do 100 linków mają standardowy termin realizacji wynoszący 30 dni.
 3.3. W przypadku większej liczby linków lub szczególnych wymagań, termin realizacji usługi może się wydłużyć, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Wykonawcą.

4. Realizacja usługi
 4.1. Po otrzymaniu zamówienia, nasz zespół skontaktuje się z Klientem w celu konsultacji i analizy potrzeb związanych z linkowaniem.
 4.2. Na podstawie zebranych informacji rozpoczynamy proces tworzenia dedykowanych linków o określonym DR, które efektywnie wspierają pozycjonowanie strony Klienta.
 4.3. Przed rozpoczęciem linkowania, tworzymy opisy dla wszystkich katalogów i przesyłamy je do Klienta w celu weryfikacji.
 4.4. Usługę rozpoczynamy w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty. Istnieje jednak opcja zamówienia rozpoczęcia w ciągu 24 godzin, która jest dodatkowo płatna.
 4.5. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie integralności i zgodności treści linkowanych witryn. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany dokonane przez Klienta po zakończeniu linkowania.

5. Płatności
 5.1. Cena za wybrany Pakiet Linkowania SEO jest określona na stronie produktu i podlega opłacie przed rozpoczęciem realizacji usługi.
 5.2. Klient otrzymuje fakturę Pro-Forma, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące płatności, w tym numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Po zaksięgowaniu środków Klient otrzymuje końcową fakturę VAT.
 5.3. Akceptujemy różne formy płatności, takie jak przelew bankowy, karta płatnicza lub systemy płatności elektronicznych, dostępne w formularzu zamówienia na naszej stronie internetowej.

6. Odpowiedzialność
 6.1. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć wysokiej jakości linki o określonym DR. Jednakże, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z ewentualnego usunięcia linków przez administratorów serwisów, na których zostaną umieszczone linki.
 6.2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rankingach wyszukiwarek, które mogą wynikać z algorytmów i polityk wyszukiwarek.
 6.3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z działań Klienta, takie jak naruszenie praw autorskich, nadużycie linków czy publikacja niezgodnych z prawem treści.

7. Reklamacje i zwroty
 7.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usługi „Pakiety Linkowania SEO” w przypadku stwierdzenia wad wykonania lub niezgodności z zamówieniem.
 7.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na podany w regulaminie adres e-mail w terminie 7 dni od otrzymania raportu z umieszczonymi linkami.
 7.3. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub niezgodności oraz wszelkie istotne informacje dotyczące zamówienia.
 7.4. Po otrzymaniu reklamacji, zespół ds. obsługi klienta przeprowadzi weryfikację, aby podjąć działania mające na celu rozwiązanie reklamacji w możliwie najszybszym terminie.
 7.5. Zwroty środków za usługę „Pakiety Linkowania SEO” nie są możliwe ze względu na jej niematerialny charakter.
 7.6. Reklamacje dotyczące linków zaakceptowanych przez Klienta nie będą rozpatrywane.

8. Postanowienia końcowe
 8.1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi „Pakiety Linkowania SEO” i jest ważny dla obu stron od chwili złożenia zamówienia.
 8.2. W przypadku wystąpienia sporu związanego z usługą, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji.
 8.3. Niniejszy regulamin może być zmieniany lub uzupełniany za zgodą obu stron na piśmie.
 8.4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, obowiązujące są przepisy prawa polskiego.

Regulamin Usługi „Opieka WordPress”

1. Postanowienia ogólne
 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usługi „Opieka WordPress” (dalej zwanej „Usługą”) przez Wykonawcę na rzecz Klienta.
 1.2. Usługa polega na kompleksowej opiece administracyjnej nad stroną internetową opartą na platformie WordPress, zgodnie z wybranym pakietem opieki.
 1.3. Korzystanie z Usługi wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.

2. Zasady zamówienia
 2.1. Zamówienie Usługi odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej w zakładce „zamówienie”.
 2.2. Klient jest zobowiązany do podania następujących informacji w formularzu zamówienia:
– wybrany pakiet opieki,
– data rozpoczęcia współpracy,
– informacje dodatkowe istotne dla realizacji Usługi,
– dane kontaktowe: imię/nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej.
 2.3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia wraz z dalszymi instrukcjami.
 2.4. Po złożeniu zamówienia, Wykonawca weryfikuje stronę internetową Klienta i zawiera umowę dotyczącą świadczenia Usługi.

3. Zakres Usługi
 3.1. Usługa „Opieka WordPress” obejmuje:
– monitoring działania strony WordPress,
– regularne aktualizacje systemu WordPress, motywów i wtyczek,
– wykonywanie kopii zapasowych na serwerze zewnętrznym,
– 24/7 monitoring działania strony,
– skanowanie zabezpieczeń i malware,
– wsparcie techniczne zgodnie z wybranym pakietem opieki.

4. Warunki finansowe
 4.1. Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty za wybrany pakiet opieki zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie usługi.
 4.2. Opłata za Usługę jest płatna na koniec każdego miesiąca, na podstawie wystawionej faktury.
 4.3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika Usługi po wcześniejszym poinformowaniu Klienta.

5. Postanowienia końcowe
 5.1. Wykonawca podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa, stabilności i wydajności strony internetowej Klienta. Jednakże, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody wynikające z awarii, ataków hakerskich, błędów w oprogramowaniu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 5.2. Usługa rozpoczyna się w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia i trwa przez okres maksymalnie 12 miesięcy, zgodnie z wybranym pakietem opieki.
 5.3. Przed rozpoczęciem Usługi, strona internetowa Klienta podlega weryfikacji, mającej na celu sprawdzenie jej kondycję oraz czy nie znajduje się już w bazie serwisów objętych opieką.
 5.4. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Wykonawcę w dowolnym momencie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na stronie internetowej Wykonawcy.
 5.5. Klientowi przysługuje 3-miesięczne wypowiedzenie umowy.
 5.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
 5.7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania.

„Regulamin usługi „Prowadzenie bloga”

1. Zakres usługi
 1.1. Usługa „Prowadzenie bloga” świadczona jest przez Wykonawcę na rzecz klienta (zwanej dalej „Klientem”).
 1.2. Usługa „Prowadzenie bloga” obejmuje regularne publikowanie wpisów tematycznych na blogu Klienta, zgodnie z wybranym przez Klienta pakietem.
 1.3. Wykonawca tworzy wartościowe, zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek treści, dostosowane do grupy docelowej Klienta.
 1.4. Pakiety prowadzenia bloga oferowane przez Wykonawcę obejmują:
a) Pakiet Start – publikowanie 2 wpisów miesięcznie;
b) Pakiet Standard – publikowanie 4 wpisów miesięcznie;
c) Pakiet Premium – publikowanie 6 wpisów miesięcznie.

2. Proces zamówienia
 2.1. Zamówienie usługi „Prowadzenie bloga” odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Wykonawcy, w sekcji „Serwis i administracja stron”.
 2.2. W formularzu zamówienia Klient zobowiązany jest do wybrania jednego z dostępnych pakietów prowadzenia bloga.
 2.3. Klient może również podać dodatkowe informacje dotyczące bloga oraz oczekiwania w ramach współpracy z Wykonawcą.
 2.4. Po złożeniu zamówienia, Wykonawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia szczegółów usługi i ustalenia terminu rozpoczęcia współpracy.

3. Warunki finansowe
 3.1. Koszt usługi „Prowadzenie bloga” zależy od wybranego przez Klienta pakietu i ustalany jest na podstawie cennika obowiązującego w chwili składania zamówienia.
 3.2. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności za usługę „Prowadzenie bloga”.
 3.3. Faktura za usługę zostanie wysłana Klientowi na koniec każdego miesiąca.
 3.4. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usługi do momentu uregulowania zaległych płatności.

4. Zobowiązania Wykonawcy
 4.1. Wykonawca zobowiązuje się do regularnego publikowania wpisów tematycznych na blogu Klienta, zgodnie z wybranym pakietem.
 4.2. Wykonawca tworzy treści wysokiej jakości, zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek, które angażują czytelników i przyciągają uwagę.
 4.3. Wykonawca dba o optymalizację SEO treści poprzez zastosowanie odpowiednich słów kluczowych, linkowania wewnętrznego oraz innych technik pozycjonowania.
 4.4. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby publikowane treści były zgodne z zasadami języka oraz dostarczały wartościowe informacje dla czytelników.

5. Zobowiązania Klienta
 5.1 Klient zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy dostępu do bloga oraz wszelkich materiałów, które są istotne dla realizacji usługi.
 5.2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminów dostarczania materiałów, które są niezbędne do publikacji na blogu.
 5.3. Klient ponosi odpowiedzialność za treści publikowane na blogu i zapewnia, że nie naruszają one praw autorskich ani innych praw osób trzecich.

6. Warunki rozwiązania umowy
 6.1 Umowa na usługę „Prowadzenie bloga” jest zawierana na okres 12 miesięcy.
 6.2. Klientowi przysługuje opcja 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy, która powinna być złożona na piśmie.
 6.3. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Klienta przed upływem okresu 12 miesięcy, nie przysługuje mu zwrot opłat za niewykorzystany okres świadczenia usługi.
 6.4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku rażącego naruszenia zobowiązań przez Klienta.

7. Postanowienia końcowe
 7.1 Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między Wykonawcą a Klientem dotyczącej usługi „Prowadzenie bloga”.
 7.2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Klient zostanie poinformowany o zmianach na piśmie lub poprzez publikację aktualizacji na stronie internetowej Wykonawcy.
 7.3. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin usługi „Serwis WordPress”

1. Postanowienia ogólne
 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi „Serwis WordPress” świadczonej przez firmę i-Content (dalej nazywaną „Usługodawcą”) na rzecz klientów (dalej nazywanych „Klientami”).
 1.2. Usługa „Serwis WordPress” obejmuje kompleksowe działania mające na celu utrzymanie, optymalne funkcjonowanie, naprawę i wsparcie techniczne stron opartych na platformie WordPress.
 1.3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu oraz podania prawdziwych i aktualnych danych kontaktowych.

2. Proces zamówienia
 2.1. Zamówienie usługi „Serwis WordPress” odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w sekcji „Serwis i administracja stron” na stronie internetowej Usługodawcy, w zakładce „Zamówienie”.
 2.2. W formularzu zamówienia Klient wybiera interesującą go usługę serwisu/naprawy WordPress z dostępnych opcji lub wprowadza opis problemu w przypadku, gdy nie ma go na liście.
 2.3. Klient podaje również datę rozpoczęcia współpracy oraz dodatkowe informacje istotne dla realizacji usługi.

3. Wybór usługi serwisu/naprawy WordPress
 3.1. Klient ma możliwość wyboru jednej z usług serwisu/naprawy WordPress dostępnych w formularzu zamówienia, takich jak:
– przywracanie strony WordPress po ataku hakerskim,
– naprawa błędów i problemów z bazą danych WordPress,
– przywrócenie strony WordPress po błędzie krytycznym,
– rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem strony WordPress,
– naprawa i optymalizacja prędkości strony WordPress,
– aktualizacja wtyczek i motywów WordPress,
– usuwanie złośliwego oprogramowania (malware) z witryny WordPress,
– diagnoza i usuwanie błędów związanych z responsywnością,
– rozwiązywanie problemów z kopią zapasową WordPress,
– stworzenie podstrony WordPress,
– inne (opisany przez Klienta w rubryce).
 3.2. W przypadku, gdy żądana usługa nie znajduje się na liście, Klient ma możliwość opisania swojego problemu w rubryce „Inne”.

4. Dodatkowe informacje
 4.1. Klient ma możliwość podania dodatkowych informacji istotnych dla realizacji usługi, które nie zostały uwzględnione w formularzu zamówienia.
 4.2. W rubryce „Informacje dodatkowe” Klient może opisać swoje dodatkowe oczekiwania dotyczące współpracy z Usługodawcą.

5. Warunki realizacji usługi
 5.1. Usługi serwisu/naprawy WordPress są realizowane na podstawie zawartej umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 5.2. Przed rozpoczęciem usługi, Usługodawca przeprowadza diagnozę usterki i proponuje Klientowi warianty naprawy wraz z ceną oraz terminem. Klient ma możliwość nadzorowania przebiegu usługi korzystając ze zdalnego ekranu.
 5.3. Po akceptacji prac serwisowych, Usługodawca przekazuje Klientowi dokumentację usługi, a także raport z testów i stanu technicznego silnika CMS WordPress.
 5.4. Koszt usługi zależy od wybranej opcji serwisu/naprawy WordPress i zostaje ustalony po zapoznaniu się z analizą techniczną strony Klienta.
 5.5. W przypadku niewielkich projektów, istnieje możliwość negocjacji niższej stawki niż podana w cenniku.

6. Wsparcie klienta
 6.1. Usługa „Serwis WordPress” zapewnia wsparcie klienta w przypadku awarii strony internetowej oraz dostępność profesjonalistów w celu szybkiego rozwiązania problemów.
 6.2. Usługodawca jest odpowiedzialny za przywracanie strony do pełnej funkcjonalności, naprawę błędów, optymalizację wydajności oraz zapewnienie wsparcia technicznego.

7. Ochrona danych osobowych
 7.1. Dane osobowe Klientów przekazane w ramach zamówienia usługi „Serwis WordPress” są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 7.2. Usługodawca zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Klientów.

8. Postanowienia końcowe
 8.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 8.2. W przypadku sporu pomiędzy Klientem a Usługodawcą, strony będą dążyć do rozwiązania go drogą negocjacji i porozumienia.
 8.3. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy i stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym terminie.

Regulamin usługi „Wizytówka Google”

1. Postanowienia ogólne

 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi „Wizytówka Google” (dalej zwanej „Usługą”), świadczonej przez naszą firmę.
 1.2. Usługa polega na konfiguracji i optymalizacji profilu wizytówki Google dla Twojej firmy w celu zwiększenia widoczności w wynikach wyszukiwania i promocji biznesu online.
 1.3. Korzystanie z usługi oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Zamówienie usługi

 2.1. Proces zamówienia usługi odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w sekcji „optymalizacja i pozycjonowanie” na naszej stronie internetowej.
 2.2. Klient zobowiązany jest podać wymagane informacje, takie jak adres strony, słowa kluczowe, dane do zlecenia (konfiguracja i faktura) oraz informacje dodatkowe.
 2.3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia wraz z dalszymi instrukcjami.

3. Realizacja usługi

 3.1. Po złożeniu zamówienia i przekazaniu niezbędnych informacji, nasz zespół rozpocznie proces tworzenia i optymalizacji wizytówki Google dla Twojej firmy.
 3.2. Proces realizacji usługi obejmuje:
a) Stworzenie wizytówki Google, uwzględniając kluczowe informacje o Twojej firmie, takie jak nazwa, adres, godziny otwarcia, numer telefonu i witryna internetowa.
b) Uzupełnienie treści wizytówki atrakcyjnymi i zwięzłymi opisami, uwzględniając odpowiednie słowa kluczowe.
c) Optymalizację wizytówki pod kątem algorytmów wyszukiwarek w celu zapewnienia jej lepszej widoczności w wynikach organicznych.

4. Opłaty

 4.1. Za usługę „Wizytówka Google” pobierana jest opłata w wysokości 300,00 zł.
 4.2. Opłatę za usługę należy uiścić zgodnie z instrukcjami podanymi na naszej stronie internetowej.

5. Odpowiedzialność

 5.1. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby usługa „Wizytówka Google” została świadczona z należytą starannością.
 5.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikłe z nieprawidłowego korzystania z wizytówki Google przez klienta.

6. Ochrona danych osobowych

 6.1. Dane osobowe klienta przekazane w ramach zamówienia są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Polityka zwrotów

 7.1. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty za usługę „Wizytówka Google” w przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania usługi z naszej strony.
 7.2. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, Klient musi zgłosić reklamację w terminie 14 dni od otrzymania niezadowalającego rezultatu usługi.
 7.3. Zwrot opłaty zostanie dokonany w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji i ustalenia zasad zwrotu.

8. Postanowienia końcowe

 8.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między klientem a nami w zakresie usługi „Wizytówka Google”.
 8.2. Niniejszy regulamin może być zmieniony za zgodą obu stron.
 8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 8.4. W przypadku sporu między stronami właściwe są sądy powszechne.

Regulamin usługi „Optymalizacja WordPress”

1. Postanowienia ogólne
 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi „Optymalizacja WordPress” (dalej zwanej „Usługą”), świadczonej przez naszą firmę.
 1.2. Usługa polega na optymalizacji strony WordPress w celu poprawy widoczności w wynikach wyszukiwania i dostosowania elementów witryny do wymagań wyszukiwarek internetowych.
 1.3. Korzystanie z usługi oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Zamówienie usługi
 2.1. Proces zamówienia usługi odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w sekcji „optymalizacja i pozycjonowanie” na naszej stronie internetowej.
 2.2. Klient zobowiązany jest podać wymagane informacje, takie jak adres strony, słowa kluczowe, dane do zlecenia (konfiguracja i faktura) oraz informacje dodatkowe.
 2.3. Realizacja usługi rozpoczyna się po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta.

3. Realizacja usługi
 3.1. Po złożeniu zamówienia i przekazaniu niezbędnych informacji, nasz zespół przeprowadzi optymalizację strony WordPress.
 3.2. Proces realizacji usługi obejmuje:
a) Analizę i diagnozę treści strony w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy.
b) Dostosowanie treści pod kątem SEO, włączając optymalizację słów kluczowych, elementów stylistycznych i linkowania wewnętrznego.
c) Zgłoszenie zoptymalizowanej strony do indeksu Google w celu poprawy widoczności w wynikach wyszukiwania.

4. Koszty usługi
 4.1. Za usługę „Optymalizacja WordPress” pobierana jest opłata w wysokości 300,00 zł brutto za optymalizację 1 podstrony.
 4.2. Opłatę za usługę należy uiścić po otrzymaniu faktury Pro-Forma. Po zaksięgowaniu wpłaty, wysyłamy końcową fakturę VAT.

5. Odpowiedzialność
 5.1. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby usługa „Optymalizacja WordPress” została świadczona z należytą starannością.
 5.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikłe z nieprawidłowego korzystania z zoptymalizowanej strony WordPress przez klienta.

6. Ochrona danych osobowych
 6.1. Dane osobowe klienta przekazane w ramach zamówienia są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

7. Polityka reklamacji i zwrotów
 7.1. Klient ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą wykonanej usługi w przypadku niezgodności z zamówieniem lub nienależytego wykonania.
 7.2. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od otrzymania ostatecznego rezultatu usługi.
 7.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, podejmiemy działania mające na celu naprawienie niezgodności lub zwrócenie opłaty za usługę.

8. Postanowienia końcowe
 8.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między klientem a nami w zakresie usługi „Optymalizacja WordPress”.
 8.2. Niniejszy regulamin może być zmieniony za zgodą obu stron.
 8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 8.4. W przypadku sporu między stronami właściwe są sądy powszechne.

Regulamin usługi „Optymalizacja Meta Tagów”

1. Postanowienia ogólne
 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi „Optymalizacja Meta Tagów” (dalej zwanej „Usługą”) świadczonej przez naszą firmę.
 1.2. Usługa polega na optymalizacji meta tagów na jednej podstronie strony internetowej w celu poprawy widoczności w wynikach wyszukiwania.
 1.3. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Zamówienie usługi
 2.1. Proces zamówienia Usługi odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w sekcji „optymalizacja i pozycjonowanie” na naszej stronie internetowej.
 2.2. Klient zobowiązany jest podać wymagane informacje, takie jak:
– adres strony,
– słowa kluczowe,
– dane do zlecenia (konfiguracja i faktura),
– informacje dodatkowe.

3. Realizacja usługi
 3.1. Po złożeniu zamówienia i przekazaniu niezbędnych informacji, nasz zespół przeprowadzi optymalizację meta tagów na jednej podstronie strony internetowej.
 3.2. Proces realizacji Usługi obejmuje:
a) Diagnozę i analizę aktualnych meta tagów pod kątem efektywności i zgodności z zasadami SEO.
b) Dostosowanie meta title i meta description do optymalizacji, uwzględniając słowa kluczowe i zasadę przyciągania uwagi użytkowników.
c) Implementację zoptymalizowanych meta tagów na wybranej podstronie.
d) Zgłoszenie zoptymalizowanej podstrony do indeksu Google w celu poprawy widoczności w wynikach wyszukiwania.

4. Opłaty
 4.1. Za Usługę „Optymalizacja Meta Tagów” pobierana jest opłata w wysokości 40,00 zł za optymalizację jednej podstrony.
 4.2. Opłatę za Usługę należy uiścić zgodnie z instrukcjami podanymi na naszej stronie internetowej.
 4.3. Usługa zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu wpłaty faktury pro forma.
 4.4. Po zakończeniu Usługi, klient otrzyma końcową fakturę VAT.

5. Odpowiedzialność
 5.1. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby Usługa „Optymalizacja Meta Tagów” została świadczona z należytą starannością.
 5.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikłe z nieprawidłowego korzystania z zoptymalizowanej strony przez klienta.

6. Reklamacje i zwroty
 6.1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku niezgodności Usługi z zamówieniem.
 6.2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 dni od otrzymania zoptymalizowanej strony.
 6.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, nasza firma podejmie działania mające na celu naprawienie błędów lub ponowną optymalizację meta tagów.
 6.4. Nie przyjmujemy zwrotów po wykonaniu Usługi.

7. Ochrona danych osobowych
 7.1. Dane osobowe klienta przekazane w ramach zamówienia są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe
 8.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między klientem a nami w zakresie usługi „Optymalizacja meta tagów”.
 8.2. Niniejszy regulamin może być zmieniony za zgodą obu stron.
 8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 8.4. W przypadku sporu między stronami właściwe są sądy powszechne.

Regulamin usługi „Optymalizacja Treści Strony”

1. Postanowienia ogólne
 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi „Optymalizacja Treści Strony” (dalej zwanej „Usługą”) świadczonej przez naszą firmę.
 1.2. Usługa polega na optymalizacji treści konkretnej podstrony Twojej witryny w celu poprawy widoczności w wynikach organicznych wyszukiwania.
 1.3. Korzystanie z Usługi oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Zamówienie usługi
 2.1. Proces zamówienia Usługi odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w sekcji „optymalizacja i pozycjonowanie” na naszej stronie internetowej.
 2.2. Klient zobowiązany jest podać wymagane informacje, takie jak:
– adres strony,
– słowa kluczowe,
– dane do zlecenia (konfiguracja i faktura),
– informacje dodatkowe.

3. Realizacja usługi
 3.1. Po złożeniu zamówienia i przekazaniu niezbędnych informacji, nasz zespół przeprowadzi optymalizację treści konkretnej podstrony Twojej witryny.
 3.2. Proces realizacji Usługi obejmuje:
a) Analizę i diagnozę aktualnej treści podstrony pod kątem optymalizacji.
b) Dostosowanie treści podstrony, uwzględniając oczekiwania wyszukiwarek i potrzeby użytkowników, poprzez odpowiednie nasycenie słowami kluczowymi, elementy stylistyczne i użyte linki.
c) Zgłoszenie zoptymalizowanej podstrony do indeksu Google w celu poprawy widoczności w wynikach wyszukiwania.

4. Opłaty
 4.1. Za Usługę „Optymalizacja Treści Strony” pobierana jest opłata w wysokości 260,00 zł brutto za optymalizację 5000 zzs (znaków ze spacjami) treści strony.
 4.2. Opłatę za Usługę należy uiścić zgodnie z instrukcjami podanymi na naszej stronie internetowej.
 4.3. Usługa zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu wpłaty faktury pro forma.
 4.4. Po zakończeniu Usługi, klient otrzyma końcową fakturę VAT.

5. Odpowiedzialność
 5.1. Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby Usługa „Optymalizacja Treści Strony” została świadczona z należytą starannością.
 5.2. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikłe z nieprawidłowego korzystania z zoptymalizowanej treści strony przez klienta.

6. Reklamacje i zwroty
 6.1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku niezgodności Usługi z zamówieniem.
 6.2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 dni od otrzymania zoptymalizowanej treści strony.
 6.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, nasza firma podejmie działania mające na celu naprawienie błędów lub ponowną optymalizację treści strony.
 6.4. Nie przyjmujemy zwrotów po wykonaniu Usługi.

7. Ochrona danych osobowych
 7.1. Dane osobowe klienta przekazane w ramach zamówienia są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe
 8.1.Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między klientem a nami w zakresie usługi „Optymalizacja treści strony”.
 8.2. Niniejszy regulamin może być zmieniony za zgodą obu stron.
 8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 8.4. W przypadku sporu między stronami właściwe są sądy powszechne.

Regulamin usługi „Audyt SEO”

1. Zamówienie usługi
 1.1. Aby zamówić audyt SEO, klient musi wypełnić formularz zamówienia w sekcji „Optymalizacja i Pozycjonowanie”, w zakładce „Zamówienie”.
 1.2. Klient jest zobowiązany podać następujące dane w formularzu zamówienia:
– adres strony: Podaj adres strony internetowej, której dotyczy usługa audytu SEO,
– słowa kluczowe: Podaj słowa kluczowe, na które klient chce się pozycjonować, oddzielając je przecinkami,
– dane do zlecenia: Klient musi podać pełną nazwę firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, NIP, numer telefonu, adres e-mail firmy oraz ewentualne informacje dodatkowe.

2. Opis usługi
 2.1. Audyt SEO strony internetowej obejmuje kompleksową analizę czynników wpływających na widoczność strony w wyszukiwarkach.
 2.2. Usługa audytu SEO jest wyceniana na 500,00 zł brutto i dotyczy jednej strony internetowej.
 2.3. Zakres audytu SEO obejmuje:
– analizę słów kluczowych i ich konkurencyjności,
– audyt struktury strony i architektury informacji,
– analizę profilu linków wychodzących i przychodzących,
– analizę treści i optymalizację,
– przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami działań.

3. Przebieg realizacji usługi
 3.1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, nasz zespół przystąpi do realizacji audytu SEO.
 3.2. Przebieg audytu obejmuje szczegółową analizę techniczną, treści, linków i innych czynników wpływających na widoczność strony w wyszukiwarkach.
 3.3. Po zakończeniu audytu, klient otrzyma raport wraz z rekomendacjami optymalizacyjnymi.
 3.4. Raport będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące analizy słów kluczowych, struktury strony, profilu linków oraz treści i optymalizacji.
 3.5. Rekomendacje działań zawarte w raporcie mają na celu poprawę widoczności strony w wynikach wyszukiwania, zwiększenie ruchu organicznego oraz ogólnej widoczności w internecie.

4. Obowiązki klienta
 4.1. Klient zobowiązuje się dostarczyć poprawne dane podczas składania zamówienia.
 4.2. Klient zobowiązuje się do współpracy w celu dostarczenia niezbędnych informacji i materiałów wymaganych do przeprowadzenia audytu SEO.
 4.3. Klient jest odpowiedzialny za korzystanie z rekomendacji i zaleceń zawartych w raporcie audytu SEO.

5. Reklamacje i zwroty
 5.1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku niezgodności Usługi z zamówieniem.
 5.2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 dni od otrzymania raportu audytu SEO.
 5.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, nasza firma podejmie działania mające na celu naprawienie błędów lub ponowne przeprowadzenie audytu SEO.
 5.4. Nie przyjmujemy zwrotów po wykonaniu Usługi.

6. Ograniczenia odpowiedzialności
 6.1. Pomimo staranności i profesjonalizmu, nie możemy zagwarantować konkretnych rezultatów po przeprowadzeniu audytu SEO.
 6.2. Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia audytu SEO i dostarczenia raportu z rekomendacjami.
 6.3. Klient jest świadomy, że skuteczność działań optymalizacyjnych może zależeć od wielu czynników zewnętrznych, takich jak konkurencja w danej branży, zmiany algorytmów wyszukiwarek itp.

7. Polityka prywatności
 7.1. Przetwarzanie danych osobowych klienta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności naszej firmy.
 7.2. Dane osobowe klienta są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi audytu SEO.
 7.3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe
 8.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między klientem a nami w zakresie usługi „Audyt SEO”.
 8.2. W przypadku sporów wynikłych z realizacji usługi, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji.
 8.3. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu.
 8.4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i podlegają akceptacji obu stron.

Regulamin usługi „Optymalizacja prędkości wczytywania”

1. Zamówienie usługi
 1.1. Aby zamówić optymalizację prędkości wczytywania strony WordPress, klient musi wypełnić formularz zamówienia w sekcji „Optymalizacja i Pozycjonowanie”, w zakładce „Zamówienie”.
 1.2. Klient jest zobowiązany podać następujące dane w formularzu zamówienia:
– adres strony: Podaj adres strony internetowej, której dotyczy usługa optymalizacji prędkości wczytywania,
– słowa kluczowe: Podaj słowa kluczowe, na które klient chce się pozycjonować, oddzielając je przecinkami,
– dane do zlecenia: Klient musi podać pełną nazwę firmy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, NIP, numer telefonu, adres e-mail firmy oraz ewentualne informacje dodatkowe.

2. Opis usługi
 2.1. Optymalizacja prędkości wczytywania strony internetowej WordPress obejmuje szereg działań mających na celu poprawę prędkości ładowania strony.
 2.2. Usługa optymalizacji prędkości wczytywania jest wyceniana na 1200,00 zł brutto i dotyczy pięciu podstron strony internetowej WordPress.
 2.3. Zakres optymalizacji prędkości wczytywania obejmuje:
– osiągnięcie wyniku minimum 80% w teście Google PageSpeed Insights dla komputerów i urządzeń mobilnych,
– optymalizację zdjęć, kodu, skryptów i wtyczek.
– wykorzystanie zaawansowanych technik cache’owania,
– optymalizację i konfigurację serwera,
– zgłoszenie strony do indeksu Google.

3. Przebieg realizacji usługi
 3.1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności, nasz zespół przystąpi do realizacji optymalizacji prędkości wczytywania strony.
 3.2. Przebieg optymalizacji obejmuje analizę kodu, zasobów, obrazów, skryptów i wtyczek, a także konfigurację serwera.
 3.3. Po przeprowadzeniu optymalizacji, nasz zespół dąży do osiągnięcia wyniku minimum 80% w teście Google PageSpeed Insights dla komputerów i urządzeń mobilnych.
 3.4. Dodatkowo, optymalizujemy buforowanie przeglądarki oraz zgłaszamy stronę do indeksu Google.
 3.5. Naszym celem jest zapewnienie szybkiego wczytywania strony na wszystkich urządzeniach, co pozytywnie wpływa na doświadczenie użytkowników i widoczność strony w wyszukiwarkach.

4. Obowiązki klienta
 4.1. Klient zobowiązuje się dostarczyć poprawne dane podczas składania zamówienia.
 4.2. Klient zobowiązuje się do współpracy w celu dostarczenia niezbędnych informacji i materiałów wymaganych do przeprowadzenia optymalizacji prędkości wczytywania.
 4.3. Klient jest świadomy, że skuteczność optymalizacji prędkości wczytywania może zależeć od wielu czynników zewnętrznych, takich jak hosting, struktura strony, wtyczki, itp.

5. Reklamacje i zwroty
 5.1. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku niezgodności Usługi z zamówieniem.
 5.2. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 7 dni od otrzymania optymalizacji.
 5.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, nasza firma podejmie działania mające na celu naprawienie błędów lub ponowną optymalizację.
 5.4. Nie przyjmujemy zwrotów po wykonaniu Usługi.

6. Ograniczenia odpowiedzialności
 6.1. Pomimo staranności i profesjonalizmu, nie możemy zagwarantować osiągnięcia konkretnej prędkości ładowania strony po przeprowadzeniu optymalizacji.
 6.2. Nasza odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do przeprowadzenia optymalizacji prędkości wczytywania i dostarczenia rezultatów w postaci osiągnięcia wyniku minimum 80% w teście Google PageSpeed Insights.
 6.3. Klient jest świadomy, że inne czynniki, takie jak hosting, ilość treści na stronie, ilość zainstalowanych wtyczek, mogą wpływać na prędkość wczytywania strony.

7. Polityka prywatności
 7.1. Przetwarzanie danych osobowych klienta odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności naszej firmy.
 7.2. Dane osobowe klienta są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi optymalizacji prędkości wczytywania.
 7.3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności.

8. Postanowienia końcowe
 8.1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy między klientem a nami w zakresie usługi „Optymalizacja prędkości wczytywania”.
 8.2. W przypadku sporów wynikłych z realizacji usługi, strony będą dążyć do rozwiązania ich drogą negocjacji.
 8.3. Niniejszy regulamin podlega polskiemu prawu.
 8.4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej i podlegają akceptacji obu stron.

Ostatnia aktualizacja: 16.07.2023