Strony WWW | Pozycjonowanie

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest i-Content Patryk Cebula z siedzibą w Gawłuszowice 24a, 39-307 Gawłuszowice. Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: biuro@i-content.com.pl.

2. Zakres zbierania danych osobowych

Administrator zbiera następujące kategorie danych osobowych:

a. Dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby),
b. Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu),
c. Dane dotyczące transakcji (np. numer rachunku bankowego),
d. Dane techniczne zbierane automatycznie podczas korzystania z serwisu (np. adres IP, dane o przeglądarce internetowej).

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a. Realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
b. Wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług,
c. Marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora,
d. Prowadzenia analiz i statystyk,
e. Przeprowadzenia procesu rekrutacji,
f. Przeprowadzenia akcji marketingowych, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych,
g. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym prowadzenia badań statystycznych, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

a. Wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
c. Prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
d. Obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w szczególności podmiotom uczestniczącym w realizacji usługi, wspomagającym obsługę użytkowników strony internetowej Administratora, oraz podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług, takich jak obsługa rachunkowa.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane:

a. Do momentu zakończenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora,
b. Do momentu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych osobowych także przy prowadzeniu przyszłych rekrutacji,
c. Do zakończenia trwania akcji marketingowej, w tym programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych,
d. Do zakończenia świadczenia usług, obsługi reklamacji,
e. Do chwili przesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
f. Do chwili zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych lub strony trzeciej,
g. Do momentu cofnięcia udzielonych zgód.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo:

a. Dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
b. Usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
c. Przenoszenia danych,
d. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Niepodanie obligatoryjnych danych osobowych będzie skutkować niemożliwością zawarcia umowy lub złożenia zapytania ofertowego.

10. Transfer danych osobowych

Transfer danych osobowych wprowadzanych do formularza odbywa się przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL. Administrator zapewnia możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt e-mail na adres: biuro@i-content.com.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.